[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2559
- งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2559
- งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2559
- งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 2560
- งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 2560
-งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2560
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1335013129921480&id=978221392267324
ข้าราชการร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรับป์ชั่นทุกรูปแบบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1322437087845751&id=978221392267324
ฺBig Claening เทศบาลตำบลท่าก้อน 2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต
[ เข้าชม/Comment 287/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง)
[ เข้าชม/Comment 332/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน
[ เข้าชม/Comment 371/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
[ เข้าชม/Comment 336/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าก้อน จำนวน 9 โครงการ
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าก้อน จำนวน 8 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าก้อน จำนวน 8 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ร่างขอบเขตของานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อน จำนวน 9 โครงการ
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายท่าเก่า-ห้วยไห้ บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (สขร.1)
 
ดูทั้งหมด ..  

เทศบาลตำบลท่าก้อนจะออกรับซื้อขยะ วันและเวลา (อ่าน 245 / ตอบ 2 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าก้อน (อ่าน 341 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นางลัดดา พละไกร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน


นายวิทยา พรมกาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << พฤศจิกายน 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    

    ip ของคุณ คือ 54.80.146.251
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  21 ip
  เมื่อวาน
  7 ip
  เดือนนี้
  225 ip
  เดือนที่แล้ว
  414 ip
  ปีนี้
  9596 ip
  ทั้งหมด
  19989 ip


  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-168786
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong